Hệ thống quản lý Đoàn Khoa

Thứ ba - 10/10/2017 21:52    

Với hệ thống này người dùng bao gồm : Thành viên đoàn khoa (thành viên, ban chấp hành), ban chấp hành chi đoàn. Chi đoàn có thể đăng ký họp lệ chi đoàn, đăng ký điều động lực lượng từ đoàn khoa, đăng ký tham gia công tác xã hội cho chi đoàn, thông qua hệ thống quản lý trang Đoàn Khoa. Tương tự như vậy Thành viên đoàn khoa cũng có thể đăng khi dự họp lệ chi đoàn, quản lý lao động, đăng lịch trực văn phòng trên hệ thống này.