Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Blog DIY (do it yourself)

1. Tên ý tưởng: Blog DIY (do it yourself)
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Chủ nhật - 22/07/2018 23:24
4. Lĩnh vực: Quảng cáo
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Bạn cũng có thể bắt đầu một blog mà có rất nhiều hướng dẫn cách làm và sau đó làm việc với các thương hiệu thủ công và các công ty khác có thể cung cấp một số trong những công cụ hay nguyên liệu bạn sử dụng.

Ý tưởng khác: