Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Dịch vụ chia sẻ bếp dùng chung

1. Tên ý tưởng: Dịch vụ chia sẻ bếp dùng chung
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Chủ nhật - 17/02/2019 20:56
4. Lĩnh vực: Kinh doanh, giải trí, du lịch
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Dịch vụ chia sẻ bếp dùng chung (Hàn Quốc)

Ý tưởng khác: