Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hướng dẫn viết blog

1. Tên ý tưởng: Hướng dẫn viết blog
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Chủ nhật - 22/07/2018 23:44
4. Lĩnh vực: Quảng cáo
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Nếu bạn muốn giúp đỡ người mới bắt đầu tìm hiểu những yếu tố kỹ thuật hoặc viết rất cơ bản đằng sau blog, bạn có thể bắt đầu một dịch vụ dạy kèm.

Ý tưởng khác: