Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm, kết hợp làm Homestay

1. Tên ý tưởng: Mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm, kết hợp làm Homestay
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ bảy - 28/07/2018 22:10
4. Lĩnh vực: Nông - Lâm - Ngư nghiệp
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Mini farm những khu vườn kết hợp du lịch trên 1 diện tích đất nhỏ nhưng có kết cấu và có tính mỹ thuật rất cao. Đó là cách mà người Thái làm vườn kết hợp du lịch trên 1 diện tích đất nhỏ nhưng có kết cấu và có tính mỹ thuật rất cao

Ý tưởng khác: