Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Open a Barbing Saloon

1. Tên ý tưởng: Open a Barbing Saloon
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ hai - 26/09/2016 22:16
4. Lĩnh vực: Kinh doanh, giải trí, du lịch
5. Vùng địa lý: Bắc Kạn
6. Mô tả ý tưởng:
Another business that is highly thriving and profitable on campus is barbing saloon. If you are good at offering a nice haircut, and you know you have time to spare in the evenings and the weekends, then you should consider opening a mini barbing salon on campus.

Ý tưởng khác: