Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Xây dựng ý tưởng các chương trình truyền hình có sẵn và theo yêu cầu của nhà sản xuất. 

1. Tên ý tưởng: Xây dựng ý tưởng các chương trình truyền hình có sẵn và theo yêu cầu của nhà sản xuất. 
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ hai - 26/09/2016 11:17
4. Lĩnh vực: Ý tưởng khác
5. Vùng địa lý: TP. HCM
6. Mô tả ý tưởng:

Xây dựng ý tưởng các chương trình truyền hình có sẵn và theo yêu cầu của nhà sản xuất. 

Ý tưởng khác: