Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Viết thư pháp

1. Tên ý tưởng: Viết thư pháp
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ sáu - 18/05/2018 15:48
4. Lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Bạn có thể cung cấp dịch vụ thư pháp tùy chỉnh cho những người muốn để thêm một hiệu ứng đặc biệt để xây dựng thương hiệu của họ, hàng giấy hoặc các mặt hàng khác.

Ý tưởng khác: