Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội đo lường Việt Nam (VINAMET)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 01/06/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Hội đo lường Việt Nam (VINAMET)
Cập nhât thông tin 01/06/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Phòng 423, nhà D - số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email hoidoluong@gmail.com
Phone 04 3756 4261
Fax 04 3756 4261
Website http://www.hoidoluong.vn
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 05/07/2000
Cơ quan cấp Bộ Nội vụ

II. Lĩnh vực hoạt động

Hội Đo lường Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân và các tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đo lường, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.      

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng và tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Nhiệm vụ

1. Tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên đẩy mạnh các hoạt động đo lường nhằm nâng cao năng suất lao động và sáng tạo của hội viên, góp phần xây dựng Hội phát triển vững mạnh theo đúng tôn chỉ, mục đích. Tiển khai, nhân rộng, ứng dụng đo lường vào phục vụ sản xuất và đời sống theo quy định của pháp luật.

2. Đại diện cho hội viên trong các hoạt động liên quan đến tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ của Hội vì lợi ích chung, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sự lớn mạnh của Hội, hội viên. Đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến sự phát triển của Hội và lĩnh vực Hội hoạt động.

3. Tham gia và kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, biện pháp tăng cường trang thiết bị và các điều kiện cơ sở hạ tầng cần thiết khác nhằm phát triển đo lường; tổ chức và phát triển các hoạt động tư vấn và dịch vụ về khoa học, công nghệ đo lường theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực đo lường cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chứ, doanh nghiệp có liên quan đến đo lường theo qui định của pháp luật.

5. Cập nhật, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin cho các hội viên hiểu và thực hiện tốt các chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đo lường. Mở rộng các hoạt động thông tin, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức về khoa học – công nghệ đo lường.

6. Phối hợp, hợp tác với các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đo lường trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức đo lường trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

7. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ của Hội, hội viên theo quy định của pháp luật.  

 8. Khen thưởng và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng cho hội viên cá nhân và hội viên tập thể có thành tích trong hoạt động của Hội, trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ đo lường.

Quyền hạn

1. Tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và quy định pháp luật có liên quan.

2. Được sử dụng hình ảnh, thông tin của Hội, hội viên theo quy định của pháp luật để tuyên truyền, quảng bá, xây dựng uy tín, thương hiệu của Hội và hội viên.

3. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội. Hướng dẫn, giám sát hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định hoặc những nội quy khác của Hội theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu về các vấn đề thuộc lĩnh vực, phạm vi hoạt động của Hội theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Được thành lập các tổ chức pháp nhân trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật. Được gây quỹ của Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

6. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ Nhà nước giao.

7. Được xuất bản sách, tạp chí, bản tin, ấn phẩm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí của Hội để thực hiện các hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích và chức năng, nhiệm vụ; khuyến khích, bồi dưỡng, hỗ trợ hội viên trong học tập, nghiên cứu khoa học về đo lường theo quy định của pháp luật.

9. Được mở rộng giao lưu, hợp tác và gia nhập làm hội viên các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.   

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *