Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 20/02/2019
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Cập nhât thông tin 20/02/2019
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính 64 Bà triệu - Hà Nội
Email doanhnhantre@dntvn.org.vn
Phone 043 8228227
Fax 043 9431861
Website http://www.dntvn.org.vn/
Mã số tổ chức 1354/QĐ-BNV (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 01/10/2016
Cơ quan cấp Bộ Nội vụ

II. Lĩnh vực hoạt động

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (sau đây gọi lắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ Việt Nam. Hội đoàn kết, tập hợp doanh nhân trẻ Việt Nam không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chức năng của Hội

1. Đại diện cho lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam là hội viên của Hội trong các quan hệ trong nước và quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên theo quy định của Điều lệ Hội và của pháp luật.

2. Hỗ trợ hội viên trong phát triển nghề nghiệp, hợp tác đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực, trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên; đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ; phát huy vai trò và nguồn lực của giới doanh nhân trẻ Việt Nam theo chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Tổ chức diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa hội viên là doanh nhân trẻ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội

1. Đoàn kết, tập hợp hội viên là các doanh nhân trẻ Việt Nam trong và ngoài nước, hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

3. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên là doanh nhân trẻ Việt Nam với Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên và các tổ chức hữu quan về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến giới doanh nhân trẻ Việt Nam theo quy định của pháp luật

4. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; góp phần chăm lo phát triển lực lượng doanh nhân trẻ theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức hướng dẫn hội viên tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình hoạt động thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài theo các quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ hội viên phát triển hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh tế quốc tế.

7. Được thành lập các pháp nhân trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

8. Quan hệ, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội ở trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, phù hợp với thông lệ và tập quán quốc tế.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *