Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 21/05/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang
Cập nhât thông tin 21/05/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 9 tòa nhà liên cơ quan - Khối Đảng đoàn thể tỉnh, Quảng trường 3-2, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Email
Phone 0240.3.828.981
Fax
Website http://busta.vn
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 21/03/2000
Cơ quan cấp

II. Lĩnh vực hoạt động

Chức năng:

1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh; điều hoà, phối hợp hoạt động của các Hội thành viên;

 2. Làm đầu mối giữa các Hội thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức khác nhằm giải quyết các vấn đề chung trong hoạt động Liên hiệp hội;

3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, Hội thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh Bắc Giang.

Nhiệm vụ:

1. Củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các Hội thành viên;

2. Tham gia thực hiện xã hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển cộng đồng, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

2.1. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tham gia hoạt động hội; phổ biến kiến thức khoa học công nghệ trong nhân dân; tổ chức và hướng dẫn quần chúng tham gia tích cực vào hoạt động khoa học và công nghệ;

2.2. Tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quy định của pháp luật nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chương trình, kế hoạch, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, xây dựng pháp luật; tham gia giám sát các đề án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang khi có yêu cầu;

2.3. Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

2.4. Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài;

2.5. Phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống;

2.6. Là cơ quan thường trực Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang (BAFOTEC); Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh; Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh;

2.7. Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

3. Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học công nghệ.

3.1. Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp;

3.2. Tuyên truyền và phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

3.3. Tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của hội viên;

3.4. Phát huy hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ trí thức nhằm thu hút, động viên, khuyến khích đội ngũ trí thức có trình độ chuyên môn cao trong  tỉnh tham gia phát triển kinh tế, xã hội.

4. Thực hiện vai trò thành viên của UBMTTQ tỉnh.

4.1. Phối hợp với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

4.2 Phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Mặt trận tổ quốc tỉnh.

5. Tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ của các nước, tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ của khu vực và quốc tế.

Với vai trò là tổ chức chính trị-xã hội của trí thức khoa học công nghệ Bắc Giang dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong những năm qua Liên hiệp hội Bắc Giang đã thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, được Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua.

Hiện tại, LHHBG có 19 hội thành viên với trên 6 vạn hội viên. Ban Chấp hành LHHBG có 39 đồng chí gồm đại diện lãnh đạo các Hội thành viên và Lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành của tỉnh.

Cơ quan thường trực LHHBG hiện nay bao gồm Văn phòng và các ban: Ban Thông tin, Ban Khoa học Kỹ thuật, Ban Tư vấn phản biện.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật khoá III, nhiệm kỳ 2012-2017, Liên hiệp hội Bắc Giang và các Hội thành viên tiếp tục phấn đấu, đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *