Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 07/12/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI)
Cập nhât thông tin 07/12/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Số 39 - Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội
Email ipacademy@vipri.gov.vn
Phone (84-4) 35563450 – 35563451 - 35563452
Fax (84-4) 35563407
Website http://www.vipri.gov.vn
Mã số tổ chức 303/QĐ-BKHCN (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 05/03/2009
Cơ quan cấp Bộ Khoa học Công nghệ

II. Lĩnh vực hoạt động

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (sau đây gọi tắt là Viện KH SHTT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sau đây gọi tắt là Điều lệ) của Viện KH SHTT ban hành kèm theo Quyết định số 1879/QĐ-BKHCN ngày 03/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó:

(i) Viện KH SHTT là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện  chức năng nghiên cứu khoa học, huấn luyện, giám định, tư vấn và định giá trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

(ii) Viện KH SHTT có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Nghiên cứu khoa học về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ: xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch nghiên cứu về sở hữu trí tuệ; nghiên cứu khoa học về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ (các vấn đề về quản trị, định giá, khai thác, thương mại hóa  tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ; các chính sách quản lý, phát triển tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo; các vấn đề về cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khuynh hướng phát triển, chính sách bảo hộ thích hợp; kinh nghiệm quốc tế về bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ….);

- Đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ: Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng chương trình, biên soạn bài giảng, tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo, huấn luyện; tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo nhân lực về sở hữu trí tuệ theo quy định về việc đào tạo; biên soạn, biên dịch, ấn hành tài liệu hướng dẫn, tham khảo, giới thiệu kết quả nghiên cứu về sở hữu trí tuệ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ…;

- Tham mưu, tư vấn về sở hữu trí tuệ: trợ giúp pháp lý, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn về sở hữu trí tuệ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; trợ giúp thông tin sở hữu trí tuệ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; tư vấn giải quyết các vụ việc xung đột, tranh chấp, khiếu nại vê sở hưu trí tuệ; phản biện các chương trình, chính sách, văn bản pháp luật, các quy định hành chính về sở hữu trí tuệ.

- Giám định về sở hữu trí tuệ: xây dựng các công cụ (thông tin, tra cứu, chương trình) phục vụ giám định sở hữu trí tuệ; tiếp nhận và thực hiện giám định sở hữu trí tuệ.

- Định giá tài sản trí tuệ: xây dựng phương pháp luận, quy trình, dữ liệu thông tin, công nghệ cho việc định giá tài sản trí tuệ; tư vấn về định giá tài sản trí tuệ; tiếp nhận và thực hiện định giá tài sản trí tuệ.

- Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, tư vấn - giám định, định giá tài sản trí tuệ.

- Tiếp nhận và sử dụng các nguồn tài trợ, viện trợ dành cho Viện KH SHTT.

- Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, tài liệu của Viện KH SHTT theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao./.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *