Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (VISTEC)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 09/02/2017
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (VISTEC)
Cập nhât thông tin 09/02/2017
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính 39 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Email vp.vistec@most.gov.vn
Phone 04.39365112; 04.39431818
Fax 04.9365112
Website http://www.vistec.gov.vn
Mã số tổ chức 1101/QĐ-TTg (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 22/07/2009
Cơ quan cấp Chính Phủ

II. Lĩnh vực hoạt động

Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ (tên giao dịch quốc tế: Vietnam Centre for Science and Technology Evaluation - VISTEC), là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, theo Quyết định số 1101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Vị trí, Chức năng của Viện

1. Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ ( sau đây viết tắt là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng đánh giá khoa học và định giá công nghệ; nghiên cứu khoa học, đào tạo, cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn về đánh giá khoa học, định giá công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Viện có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng anh là: Vietnam Centre for Science and Technology Evaluation (viết tắt là VISTEC).

2. Viện được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.

3. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Viện có trụ sở chính tại Hà Nội. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện:

1. Trình Bộ trưởng phương hướng, chủ trương và kế hoạch hoạt động của Viện trong từng thời kỳ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ xây dựng và trình Bộ trưởng dự thảo các văn bản pháp luật về đánh giá khoa học và định giá công nghệ.

3. Tổ chức nghiên cứu xây dựng phương pháp luận, tiêu chí, quy trình, nghiệp vụ và cung cấp kết quả về đánh giá khoa học và đánh giá, định giá công nghệ, bao gồm: đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ; đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách, chiến lược khoa học và công nghệ; đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đánh giá nhân lực khoa học và công nghệ; đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo, dự báo phát triển công nghệ; định giá công nghệ và định giá tài sản trí tuệ.

4. Xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu về đánh giá khoa học, định giá công nghệ và cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Nghiên cứu, đề xuất biện pháp để phát triển các tổ chức đánh giá khoa học và định giá công nghệ.

6. Phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tiêu chí và phương pháp đánh giá khoa học và phương pháp đánh giá, định giá công nghệ; tổ chức, thực hiện hoạt động đào tạo, dịch vụ đào tạo, tư vấn, tập huấn kỹ năng về đánh giá khoa học và đánh giá, định giá công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản và tài liệu của Viện theo phân cấp của Bộ và quy định hiện hành.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *