Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 25/02/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI)
Cập nhât thông tin 25/02/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Số 39 - Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Email ipacademy@vipri.gov.vn
Phone
Fax
Website http://www.vipri.gov.vn/
Mã số tổ chức 3915/QĐ-BKHCN (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 15/12/2013
Cơ quan cấp Bộ Khoa học và Công Nghệ

II. Lĩnh vực hoạt động

Chức năng, nhiệm vụ của Viện KH SHTT được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện KH SHTT ban hành kèm theo Quyết định số 3915/QĐ-BKHCN ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Điều lệ). Theo đó:

(i) Viện KH SHTT là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo, huấn luyện, giám định, tư vấn và định giá trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

(ii) Viện KH SHTT có nhiệm vụ, quyền hạn chính sau:

- Nghiên cứu khoa học về sở hữu trí tuệ; xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch nghiên cứu về sở hữu trí tuệ; thực hiện nghiên cứu về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ (quản trị, định giá, khai thác, thương mại hóa  tài sản trí tuệ; chính sách quản lý, phát triển tài sản trí tuệ; cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khuynh hướng phát triển, chính sách bản hộ sở hữu trí tuệ; kinh nghiệm quốc tế về bảo hộ,phát triển tài sản trí tuệ….);

- Đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ: Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt chương trình đào tạo, huấn luyện; tổ chức hội thảo, hội nghị; xây dựng chuwong trình, biên soạn tài liệu, bài giảng; tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo; biên soạn, biên dịch, ấn hành tài liệu hướng dẫn, tham khảo, giới thiệu kết quả nghiên cứu về sở hữu trí tuệ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ…;

- Giám định về sở hữu công nghiệp: xây dựng công cụ phục vụ giám định; tiếp nhận yêu cầu, thực hiện giám định về sở hữu công nghiệp.

- Tham mưu, tư vấn về sở hữu trí tuệ: trợ giúp pháp lý, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn về sở hữu trí tuệ cho cá tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; trợ giúp thông tin sở hữu trí tuệ cgo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tư vấn giải quyết các vụ việc xung đột, tranh chấp, khiếu nại vê sở hưu trí tuệ; phản beieenjcasc chương trình, chính sách, pháp luật, quy định hành chính về sở hữu trí tuệ… .

- Định giá tài sản trí tuệ: xây dựng phương pháp luật, quy trình, dữ liệu thông tin, công nghệ … phục vụ nhiệm vụ định giá tài sản trí tuệ; tư vấn về định giá tài sản trí tuệ; tiếp nhận và thực hiện định giá tài sản trí tuệ.

- Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, giám định, định giá tài sản trí tuệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *