Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Viện Kinh tế Việt Nam

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 23/07/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Viện Kinh tế Việt Nam
Cập nhât thông tin 23/07/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 11-12, 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Email website.ktvn@gmail.com
Phone 024 62730834; 024 62730826
Fax 024 62730832
Website http://vie.vass.gov.vn
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 31/12/1959
Cơ quan cấp

II. Lĩnh vực hoạt động

Viện Kinh tế Việt Nam (tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam Institute of Economics, viết tắt là: VIE) là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS)

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Kinh tế Việt Nam:

Vị trí và chức năng

1. Viện Kinh tế Việt Nam là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu cơ bản các vấn đề lý luận và thực tiễn chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam trong mối liên hệ với quá trình toàn cầu hóa, khu vực hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định đường lối, chiến lược và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về kinh tế học; tham gia phát triển nguồn nhân lực khoa học kinh tế cho cả nước.

2. Viện Kinh tế Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Viện Kinh tế Việt Nam có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Vietnam Institute of Economics, viết tắt là: VIE.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Kinh tế Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá và phát triển dưới tác động của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực kinh tế học, tham gia đào tạo đại học và sau đại học, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước.

4. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

5. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của Viện.

6. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

7. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phấm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí của Viện theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *