Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ KH&ĐT

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 03/07/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ KH&ĐT
Cập nhât thông tin 03/07/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội
Email vanphongciem@mpi.gov.vn
Phone 84-24-38437461
Fax 84-24-38456795
Website http://www.ciem.org.vn
Mã số tổ chức 209 NQ-NS/TW (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 13/07/1977
Cơ quan cấp Bộ Chính trị

II. Lĩnh vực hoạt động

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương là tổ chức sự nghiệp khoa học cấp quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng nghiên cứu và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế, phát triển môi trường kinh doanh; cung ứng dịch vụ công trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế và thực hiện hoạt động tư vấn theo quy định của pháp luật.

2. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và trụ sở tại thành phố Hà nội; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn sau đây:

1. Nghiên cứu và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định:

a) Dự thảo lộ trình, kế hoạch xây dựng, sửa đổi các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô và cơ chế, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ kế hoạch;

b) Đề án về đổi mới cơ chế, chính sách quản lý kinh tế, phát triển môi trường kinh doanh và những vấn đề quản lý kinh tế liên ngành khác.

2. Tổng kết thực tiễn quản lý kinh tế trong nước, kinh nghiệm quốc tế; đề xuất việc thí điểm áp dụng cơ chế, chính sách, mô hình quản lý kinh tế mới.

3. Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về khoa học quản lý kinh tế và phát triển khoa học quản lý kinh tế ở Việt Nam.

4. Nghiên cứu, tham giá ý kiến về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế do các cơ quan, tổ chức khác soạn thảo.

5. Xây dựng hệ thống thông tin về quản lý kinh tế và cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện cung ứng dịch vụ công.

a) Triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về quản lý kinh tế, phát triển môi trường kinh doanh và lĩnh vực khoa học có liên quan khác theo quy định của pháp luật;

b) Đào tạo tiến sĩ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành quản lý kinh tế theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện hoạt động tư vấn về quản lý kinh tế, phát triển môi trường kinh doanh;

d) Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, tài liệu nghiên cứu về quản lý kinh tế, phát triển môi trường kinh doanh theo quy định của pháp luật;

đ) Hỗ trợ hoạt động của Câu lạc bộ doanh nghiệp nhà nước, hợp tác với câu lạc bộ doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong quản lý kinh tế theo phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Thể chế kinh tế;

2. Ban Chính sách kinh tế vĩ mô;

3. Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh;

4. Ban Chính sách dịch vụ công;

5. Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp;

6. Ban Chính sách phát triển nông thôn;

7. Ban Chính sách đầu tư;

8. Văn phòng;

9. Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo;

10. Trung tâm Thông tin Tư liệu;

11. Tạp chí Quản lý kinh tế.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *