Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

2014: Ra mắt quỹ đổi mới công nghệ quốc gia 1.000 tỷ đồng

gg

Các videos khác: