Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Diễn đàn Khoa học và Công nghệ lần thứ 5

Xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (tháng 4.2017)

Các videos khác: