Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mô hình kinh doanh: Bán cho người giàu

Mô hình Kinh doanh mới : Bán cho Người Giàu (Hiệu quả, Độc đáo, Bền vững). Mô hình kinh doanh ít vốn là gì, Mô hình kinh doanh nhỏ lẻ online hiệu quả nhất. có những mô hình kinh doanh bền vững nào?
Xem Video để khám phá mô hình kinh doanh khởi nghiệp làm giàu kiểu mới.
Nguồn: LeJapan
Các videos khác: