Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Những người kinh doanh cần phải biết về Mô Hình Kinh Doanh Tuyệt Vời

Khi tôi mới bắt đầu kinh doanh thì điều đầu tiên tôi cần có là xu hướng thị trường, sản phẩm tôi kinh doanh có giải quyết vấn đề của khách hàng không? Nguồn vốn phải bao nhiêu? Mức độ rủi ro thế nào?
Khi vào kinh doanh thì phải phát triển sản phẩm thế nào? Làm sao để lợi nhuận tăng hàng năm  Làm sao có nhiều thời gian hơn ....
Nguồn: YouTube
Các videos khác: