Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Start up gọi vốn bằng cách nào?

Theo cách truyền thống, start-up sẽ vay ngân hàng hoặc mời một vài nhà đầu tư lẻ tẻ tài trợ. Nhưng ngân hàng thì không cho vay vì họ cần tài sản thế chấp, mà bạn thì không có. Số lượng nhà đầu tư lớn đếm trên đầu ngón tay và chỉ có 100 startup cực kỳ may mắn tiếp cận thành công. Bạn sẽ làm gì? 
Nguồn: Fundstart Vietnam
Các videos khác: