Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tập 8 - Quy mô thị trường (Market Sizing) - letstart.vn

Các videos khác: