Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Training of Trainers Week 1

The first week of 2015 Training of Trainers Program

Các videos khác: